Sail on the Patapsco

Trip dates: 
Thursday, August 19, 2021
Trip length: 
1 day
Type of watercraft: 
Sail

Sailed on the Patapsco